Disclaimer voor zus-eindhoven.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van zus-eindhoven.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting ZUS. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting ZUS is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Stichting ZUS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Stichting ZUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van zus-eindhoven.nl op deze pagina.